Hướng dẫn giải Đề tham khảo môn Toán Lần 3 BGD bộ giáo dục câu 1 đến câu 34
Đáp án Đề tham khảo môn Toán Lần 3 BGD bộ giáo dục
Đáp án chi tiết đề tham khảo (đề minh họa, đề thử nghiệm) môn Toán lần 3 của Bộ giáo dục.

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số y=1/3x^3 -m*x^2 +(m^2-1)x có hai điểm cực trị là A và B sao cho A, B nằm khác phía và cách đều đường thẳng y=5x-9. Tính tổng tất cả các phần tử của S.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng P: x-2y+2z-3=0 và mặt cầu S:x^2+y^2+z^2+2x-4y-2z+5=0. Giả sử điểm M thuộc P và N thuộc S sao cho vectơ MN cùng phương với vectơ u(1;0;1) và khoảng cách giữa M và N là lớn nhất. Tính MN.

Xét các số phức z thỏa mãn |z+2-i| +| z-4-7i| =6sqrt 2. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của |z-1+i|. Tính P=m+M.

Cho khối tứ diện có thể tích bằng V. Gọi V’ là thể tích của khối đa điện có các đỉnh là các trung điểm của các cạnh của khối tứ diện đã cho, tính tỉ số V/V’.

de tham khao, de minh hoa, bgd, lan 3, hbcc, nguyen ham, tich phan, ham so, the tich, casio, logarit

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://brooklynrecoveryfund.org/giao-duc

Nguồn: https://brooklynrecoveryfund.org/